Ngày 04/9/2007

Cảm ơn các anh chị ở Khai Minh rất nhiều!

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

nguyenmyvina87@yahoo.com.sg